กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำรัหบโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/30 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *