มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่งที่ 69/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *