กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *