กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *