ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปี พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *