กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *