มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (20 มี.ค. 66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *