รายงานผลการวิเคราะห์ OIT

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธรณะ (OIT) ในปี พ.ศ.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *