รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566