ผลการดำเนินงานบริหารบุคคล

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ศธจ.พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *