กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *