กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *