แบบกำกับติดตามป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน

แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *