การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/27 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

Scroll to Top