หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

Scroll to Top