แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566

Scroll to Top