การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

Scroll to Top