เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร

กิจกรรมการออกแบบการคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภายใต้โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการออกแบบกิจกรรมการคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *