เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร

การนิเทศ ติดตาม เพื่อเติมเต็มการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

ก่อนเข้าระบบ E-SAR ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *