Highlight - ข่าวน่าสนใจ

Boss2
นายพันเทพ สุวรรณขันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

sb
นายวิลาศ ชูช่วย

รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ระบบงานและบริการที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ข่าวกิจกรรม / จดหมายข่าว

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

ผลงานวิชาการ

การดำเนินการให้วัคซีน COVID-19 กลุ่มอายุ 5 - 11 ปี (pfizer) จังหวัดพัทลุง

ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

โรงพยาบาล hoscode เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4
โรงพยาบาลพัทลุง 10747 6,862 2,774 3 1
โรงพยาบาลกงหรา 11414 1,068 481 0 0
โรงพยาบาลเขาชัยสน 11415 1,912 1,042 0 0
โรงพยาบาลตะโหมด 11416 839 209 0 0
โรงพยาบาลควนขนุน 11417 2,876 1,622 0 0
โรงพยาบาลปากพะยูน 11418 2,269 952 0 0
โรงพยาบาลศรีบรรพต 11419 659 353 0 0
โรงพยาบาลป่าบอน 11420 1,543 914 0 0
โรงพยาบาลบางแก้ว 11421 993 386 2 0
โรงพยาบาลป่าพะยอม 11422 1,760 691 0 0
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 24673 526 206 0 0
รวม 21,307 9,630 5 1