กลุ่มบริหารงานบุคคลและครุสภาจังหวัด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
user-icon
-

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปริญญา อนุพินิจ
นายปริญญา อนุพินิจ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายนเรนทร์ จันทร์เทพ
นายนเรนทร์ จันทร์เทพ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอภิปภาวัฒน์ แก้วสุวรรณ์
นายอภิปภาวัฒน์ แก้วสุวรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณัฎฐาพร เทพรักษ์
นางณัฎฐาพร เทพรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววันทนี ชูพิฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิรชา ยี่แพร
นางสาวนิรชา ยี่แพร

นิติกร

นางนัจติดา ดอรอเฮง
นางนัจติดา ดอรอเฮง

เจ้าพนักงานธุรการ