กลุ่มนโยบายและแผน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

No posts found!

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
นางผกามาส กล้วยเครือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ทีปวิทย์2
นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว
นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

DC97D5C2-251D-4934-9CB5-D1D5A26CFA38
นางสาวพิมลพรรณ ยืนยาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

PIC_C4
นายธนพิชญ์ เจยาคม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จีรนันท์ มีฉิม
นางจีรนันท์ มีฉิม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Scroll to Top