กลุ่มนโยบายและแผน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
นางผกามาส กล้วยเครือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ทีปวิทย์2
นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว
นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ธัชกร วรพรรณ์
นางสาวธัชกร มณีมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

PIC_C4
นายธนพิชญ์ เจยาคม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จีรนันท์ มีฉิม
นางจีรนันท์ มีฉิม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน