มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมย์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง