กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การมอบเกียรติบัตร "โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ระดับทอง ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
พี่โส
นางโสพิตตา แก้ววิชิต

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางชลินทรา ช่วยสุข
นางชลินทรา ช่วยสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปรัชญานี วีระวรรณ์
นางปรัชญานี วีระวรรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

59658
นายอภิเดช จิตตนูนท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

35046
นายนธิป ทองสองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

????????????????????????????????????????????