กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของจังหวัดพัทลุง

"โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่ได้รับทุนเสมาพัฒนาชีวิต
จังหวัด
พัทลุง ประจำปี 2566

ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
พี่โส
นางโสพิตตา แก้ววิชิต

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางชลินทรา ช่วยสุข
นางชลินทรา ช่วยสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปรัชญานี วีระวรรณ์
นางปรัชญานี วีระวรรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

59658
นายอภิเดช จิตตนูนท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

115283
นางสาวทิพย์วรรณ จอนเอียด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

35046
นายนธิป ทองสองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

????????????????????????????????????????????