กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567

Views : 4

Read More
บุคลากรภายในกลุ่ม
สุมาลี อรุณรัตน์3
นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางโศภิษฐ์ อินทรรักษา
นางโศภิษฐ์ อินทรรักษา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์
นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู
นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จันทรา จันสุกศรี
นางสาวจันทรา จันสุกศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

93472
นางสาวเกศราภรณ์ ชูดำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สุภาวดี รัตนะ
นางสาวสุภาวดี รัตนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีรภัทร จีนชาวนา
นายธีรภัทร จีนชาวนา

พนักงานขับรถ

นางสาวจันทร์ทิวา มาตรทอง
นางสาวจันทร์ทิวา มาตรทอง

แม่บ้าน