กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
สุมาลี อรุณรัตน์3
นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางโศภิษฐ์ อินทรรักษา
นางโศภิษฐ์ อินทรรักษา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์
นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู
นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จันทรา จันสุกศรี
นางสาวจันทรา จันสุกศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สุภาวดี รัตนะ
นางสาวสุภาวดี รัตนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมนันยา เมืองเขียว
นางสาวมนันยา เมืองเขียว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรภัทร จีนชาวนา
นายธีรภัทร จีนชาวนา

พนักงานขับรถ

นางสาวจันทร์ทิวา มาตรทอง
นางสาวจันทร์ทิวา มาตรทอง

แม่บ้าน