กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
สุมาลี อรุณรัตน์3
นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางโศภิษฐ์ อินทรรักษา
นางโศภิษฐ์ อินทรรักษา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์
นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู
นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จันทรา จันสุกศรี
นางสาวจันทรา จันสุกศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

93472
นางสาวเกศราภรณ์ ชูดำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สุภาวดี รัตนะ
นางสาวสุภาวดี รัตนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีรภัทร จีนชาวนา
นายธีรภัทร จีนชาวนา

พนักงานขับรถ

นางสาวจันทร์ทิวา มาตรทอง
นางสาวจันทร์ทิวา มาตรทอง

แม่บ้าน

Scroll to Top