กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร

จดหมายข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาเเละอุดมศึกษา จังหวัดพัทลุง
Read More
การสรุปผลการดำเนินงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
Read More
บุคลากรภายในกลุ่ม
361999
นางสาวจรุวรรณ ชูขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ยลพักตร์ ศรีเอี่ยม
นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

1498203644_1498183289565
นางสาวลำเฑียร ชนะสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

BE149E3D-78B8-4615-814C-CEE7D177E442
นางสาวจุติพร เต็มยอด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร. 074 – 606719 ต่อ 18