กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ /องค์ความรู้

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

No posts found!

จดหมายข่าว

ติดตามประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
Read More
ติดตามประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
Read More
ติดตามประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
Read More
ติดตามประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
Read More
บุคลากรภายในกลุ่ม
S__581050374
ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

S__6184965
นางสาวฐิตาพร แก้วมณี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

S__5218361
นางสาวจิราพร ชูช่วย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน