กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ /องค์ความรู้

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

No posts found!

จดหมายข่าว

กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 (102 ปี ยุวกาชาดไทย) จังหวัดพัทลุง
Read More
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 (102 ปี ยุวกาชาดไทย) จังหวัดพัทลุง
Read More
บุคลากรภายในกลุ่ม
S__581050374
ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

S__6184965
นางสาวฐิตาพร แก้วมณี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

S__5218361
นางสาวจิราพร ชูช่วย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน