กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

งานบริการ

  • การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
  • การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
  • หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 (ฉบับปรับปรุง 2555)
  • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐
  • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

คู่มือบริการประชาชน

จดหมายข่าว

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

No posts found!

บุคลากรภายในกลุ่ม
1623646352_332421
นางสาคร หนูสว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

S__27910173
นายทักษ์ดนัย นวนสินธุ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกิตตินันท์ แก้วเสน
นายวชิรนันท์ ชูสังข์

พนักงานราชการ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 074 606 719 ต่อ 14

ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.