จดหมายข่าว

การตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ 5 (นายนพพร บุญแก้ว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *