จดหมายข่าว

การประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานเเละระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567