จดหมายข่าว

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566