จดหมายข่าว

การประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดพัทลุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *