ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ