จดหมายข่าว

ดำเนินการประกวด/คัดเลือก “พลเมืองดีของสังคมตามรอยพระยุคลบาท”ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *