การทุจริตและประพฤติมิชอบ,  ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567