จดหมายข่าว

ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *