จดหมายข่าว

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567