ประกาศ

ผลการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นเเบบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566