รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2566