จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่และติดตามการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *