จัดซื้อจัดจ้าง,  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566