กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์,  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *