จดหมายข่าว

ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพัทลุง