เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ศธจ.พัทลุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การบริหารการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดในการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง