การขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565