รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบ สงป.301

[flipbook width=”100%” height=”600″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/1.แบบ-สงป.301.pdf”]

แบบ สงป.302

[flipbook width=”100%” height=”600″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/2.แบบ-สงป.302.pdf”]

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน

[flipbook width=”100%” height=”800″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/3.แบบรายงานผลโครงการ65.pdf”]

แบบรายงานการกํากับ ติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[flipbook width=”100%” height=”600″ pdf=”https://www.ptlpeo.go.th/wp-content/uploads/2022/06/4.รายงานกำกับโครงการ.pdf”]
Scroll to Top