จัดซื้อจัดจ้าง, รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565