แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง