ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

Boss2
นายพันเทพ สุวรรณขันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

โทร. 062-2425666

sb
นายวิลาศ ชูช่วย

รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

โทร. 098-6697943

1498204624_1498183326389
นางสาวจรวย หนูแดง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

1623646352_332421
นางสาคร หนูสว่าง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สุมาลี อรุณรัตน์3
นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางผกามาส กล้วยเครือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1546850824_2947561
นางสาวจรุวรรณ ชูขาว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

user-icon

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

user-icon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

user-icon

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล