ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

324217828_1258851228341267_9198394604898049104_n
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

โทร. 087-4140255

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (1)
นางนรินทร์รัชต์ สีแก้วน้ำใส

รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

โทร. 097-3549269

1498204624_1498183326389
นางสาวจรวย หนูแดง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

1623646352_332421
นางสาคร หนูสว่าง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สุมาลี อรุณรัตน์3
นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางผกามาส กล้วยเครือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

361999
นางสาวจรุวรรณ ชูขาว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แป้ 2
ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

S__4415546
นางโสพิตตา  แก้ววิชิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

CCF26052566
นางสาวณัชชารีย์ โรจน์บุณยฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล