ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ ด้านจัดการเรียนรู้ และด้านนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด